STATUT PROACTIVE

 

Statut Stowarzyszenia PROACTIVE

03.03.2017r. Tekst jednolity

 

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§1.

1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie PROACTIVE i zwane jest w dalszych postanowieniach statutu „Stowarzyszeniem”.
2. Stowarzyszenie może używać odpowiedników swojej nazwy w językach obcych.

 

§2.

1. Siedzibą Stowarzyszenia jest m. st. Warszawa.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 

§3.

1. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony.
2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
3. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), oraz na podstawie niniejszego statutu, zwanego dalej ”Statutem”.

 §4.

1. Stowarzyszenie posługuje się pieczęcią podłużną i okrągłą o treści ustalonej przez Zarząd

2. Stowarzyszenie może posiadać własną odznakę, godło, logo, flagę oraz może wydawać legitymacje.

 §5.

1.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach statutowych.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków zwykłą większością głosów.

§6.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.
2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.
3. Pracownikiem Stowarzyszenia może być także członek Stowarzyszenia oraz osoby nienależące do Stowarzyszenia.

Rozdział 2
Cele i środki działania Stowarzyszenia


§7

Celami Stowarzyszenia są:

 1. pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej - tworzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej, w szczególności osobom z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

 2. pomoc w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

 3. organizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

 4. przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy oraz wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży;

 5. pomoc w aktywizacji zawodowej osób między 18 a 30 rokiem życia, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

 6. rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału, w szczególności osób z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

 7. pomoc materialna ofiarom klęsk żywiołowych, w których ucierpiały dzieci;

 8. działalność na rzecz ochrony praw dziecka- pomoc socjalna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży;

 9. działalność związana z rozwojem świadomości społecznej - wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych;

 10. działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

 11. działanie na rzecz godnego traktowania Cudzoziemców;

 12. prowadzenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, ruchową oraz osób z rzadkimi chorobami metabolicznymi działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno – psychologicznej, edukacyjnej i społecznej wymagających długotrwałych procesów oddziaływań.

§8.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:

 1. opracowywanie i realizację programów pomocy skierowanych do rodzin i osób w trudnej sytuacji materialnej, życiowej,

 2. przekazywanie środków rzeczowych codziennego użytku, w tym żywności, dla rodzin i osób w trudnej sytuacji życiowej,

 3. opracowywanie i realizację programów aktywizacji zawodowej i społecznej na rzecz włączenia społecznego oraz na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

 4. prowadzenie badań społecznych wokół tematyki patologii społecznych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie wywiadu kwestionariuszowego, eksperckiego, wywiadu zogniskowanego, ankiety, badania terenowe, obserwacji uczestniczącej, nieuczestniczącej, jawnej i ukrytej;

 5. organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,

 6. ułatwianie aktywności społecznej i zawodowej poprzez doradztwo, szkolenia, staże,

 7. poradnictwo i inne narzędzia i formy wsparcia,

 8. przygotowywanie i rozwój narzędzi informatycznych wspierających realizację

  programów pomocy,

 9. organizowanie konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań dyskusyjnych i wyjazdów studyjnych, w tym zagranicznych,

 10. samodzielne lub łączne z innymi podmiotami prowadzenie projektów wokół tematyki patologii społecznych oraz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży,

 11. przyznawanie stypendiów umożliwiających podejmowanie przez ich beneficjentów konkretnych działań leżących w zakresie celów Stowarzyszenia,

 12. ustanawianie i przyznawanie nagród, wyróżnień, odznak i medali honorowych według ustalonych przez Stowarzyszenie kryteriów za działalność zbieżną z celami i wartościami promowanymi przez Stowarzyszenie,

 13. organizowanie imprez, koncertów, gal, konkursów i innych imprez mających na celu promocję działalności statutowej Stowarzyszenia,

 14. wymianę i edukację kulturalną,

 15. współpracę międzyregionalną i międzynarodową z innymi osobami i podmiotami,

 16. współpracę ze szkołami, uczelniami wyższymi,

 17. współpracę z samorządami, mediami i organizacjami pozarządowymi,

 18. współpracę z podmiotami i osobami fizycznymi zainteresowanymi i prowadzącymi działalność zbieżną z celami Stowarzyszenia,

 19. tworzenie i propagowanie, w tym poprzez przykład własny, modelu kultury, światopoglądu i sposobu życia wolnego od okrucieństwa, przemocy wobec przedstawicieli innych kultur, szowinizmu i ksenofobii,

 20. działania o charakterze pomocy społecznej, inicjatywy edukacyjne oraz wychowawcze, adresowane do Cudzoziemców.

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia


§ 9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 10.

1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni.
2. Obok członków zwyczajnych w skład Stowarzyszenia mogą wchodzić także członkowie wspierający i honorowi.

§ 11.

1.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która:

 1. ukończyła 18 lat,

 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

 3. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,

 4. posiada w swoim środowisku nieposzlakowaną opinię,

 5. w swoim życiu codziennym kieruje się ideałami Stowarzyszenia,

 6. złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie,

  2. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia wszystkich przesłanek, o których mowa w ust. 1.

 

§12.

         1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, która:

 

1) regularnie wspiera działalność Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie w formie,

 

2)udziela regularnej pomocy finansowej, rzeczowej lub merytorycznej w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

 

3)złożyła pisemnie deklarację członkowską na wzorze przedstawionym przez Stowarzyszenie.

 

          2. Do wymogów stawianych kandydatowi na członka wspierającego Stowarzyszenia stosuje się odpowiednio kryteria, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1-6.
         3. Zarząd może podjąć decyzję o przyjęciu do Stowarzyszenia po stwierdzeniu spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1 oraz po uzgodnieniu z kandydatem dalszego rodzaju i formy wspierania Stowarzyszenia.

§13.

 1. Członkowie honorowi

  1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, która cieszy się nieposzlakowaną opinią i wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, i która dodatkowo spełnia kryteria, o których mowa w §11 ust. 1 pkt 1-6.
  2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd za porozumieniem z kandydatem na wniosek połowy członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

 §14.

Członkowie zwyczajni mają prawo:
1) udziału w obradach Walnego Zgromadzenia Członków z głosem stanowiącym,
2) biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do organów Stowarzyszenia,
3) udziału w zebraniach, wykładach i imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4) zgłaszania zapytań, wniosków i postulatów co do działalności Stowarzyszenia,

 5)dobrowolnego dokonywania wpłat i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia

§15.

Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1) udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
2) podejmowania decyzji w sprawach Stowarzyszenia zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków,
3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia,
4) uczestnictwa w każdym Walnym Zgromadzeniu Członków.

 §16.

Członkowie wspierający i członkowie honorowi mogą brać udział z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków oraz posiadają prawa, o których mowa w §14 ptk. 3-5.

§17.

1. Członek wspierający ma obowiązek regularnego wspierania Stowarzyszenia w zadeklarowanej przez siebie i uzgodnionej z Zarządem Stowarzyszenia formie , przestrzegania obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.
2. Członek honorowy ma obowiązek godnie reprezentować Stowarzyszenie i przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z działalnością Stowarzyszenia oraz przestrzegania Statutu i uchwał organów Stowarzyszenia.

§18.

1. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki członkowskie w dowolnej kwocie.
2. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

§19.

 1. Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
  1) pisemnej rezygnacji członka Stowarzyszenia złożonej Zarządowi Stowarzyszenia,
  2) śmierci członka Stowarzyszenia,
  3) utraty osobowości prawnej przez osoby prawne,
  4) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
  5) prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia prywatnego lub za przestępstwo skarbowe,
  6) utraty nieposzlakowanej opinii w swoim środowisku,
  7) naruszenia przepisów powszechnie obowiązującego prawa, postanowień Statutu lub uchwał organów Stowarzyszenia,
  8) uporczywego lub powtarzającego się unikania udziału w pracach Stowarzyszenia,
  9) nieuzasadnionej nieobecności na Walnym Zgromadzeniu Członków,
  10) naruszenia dobrego imienia lub renomy Stowarzyszenia,
  11) niewywiązania się z innych zobowiązań członka wobec Stowarzyszenia.
  2. Utratę członkostwa w Stowarzyszeniu Zarząd stwierdza w uchwale.

§20.

1. Od uchwały Zarządu Stowarzyszenia stwierdzającej utratę członkostwa w Stowarzyszeniu członkowi, którego uchwała dotyczy przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków.
2. Odwołanie, o który mowa w ust. 1 składa się pisemnie przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej w terminie 30 dni od daty doręczenia za pośrednictwem Zarządu Stowarzyszenia uchwały o pozbawieniu członkostwa.
3. Po otrzymaniu odwołania, o którym mowa w ust. 2, nie później niż w terminie dwóch miesięcy przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w przedmiocie odwołania, chyba, że w tym czasie miałoby się odbyć zwyczajne Walne Zebranie Członków; w takim wypadku odwołanie staje się punktem obrad tego zebrania.
4. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków w przedmiocie stwierdzenia utraty członkostwa w Stowarzyszeniu jest ostateczna.

Rozdział 4
Organy Stowarzyszenia

 §21.

Organami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

§22.

1. Członkowie organów Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje nieodpłatnie.
2. Kadencja wszystkich organów wybieralnych Stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania.

§23.

1. Uchwały wszystkich organów Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania i odbywają się w głosowaniu jawnym, chyba że Statut stanowi inaczej.

§ 24.

1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Stowarzyszenia.
2. Obradami Walnego Zgromadzenia Członków kieruje wskazana osoba przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający oraz członkowie honorowi z głosem doradczym.
4. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

§25.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane raz w roku kalendarzowym.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd.
3.Z
awiadomienie z podaniem miejsca, terminu, porządku obrad Walnego Zgromadzenia przesyła Zarząd członkom co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
4. Zawiadomienie odbywa się drogą elektroniczną na adresy poczty elektronicznej członków Stowarzyszenia.

§26.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może się odbyć w każdym czasie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków jest zwoływane przez Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na wniosek Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w przypadku, o którym mowa w §20 ust. 3,
4) na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
3. Wnioski o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków składane są Prezesowi Zarządu pisemnie.

§27.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:
1) uchwalanie kierunków rozwoju oraz programu działalności Stowarzyszenia na okres kadencji,
2) uchwalenie Statutu i jego zmian,
3) wybór i odwołanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, powoływanie Prezesa, Wiceprezesa i Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
4) udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
5) zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych Zarządu z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
6) uchwalanie Regulaminu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, jeżeli Walne Zgromadzenie Członków uzna to za stosowne,
7) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia,
8) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
9) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego organy,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu i likwidacji Stowarzyszenia, powołaniu likwidatorów Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady przez Zarząd, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia, o ile nie są zastrzeżone do kompetencji innych organów Stowarzyszenia,

§28.

1.Zarząd kieruje całą działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2.Zarząd składa się z trzech osób. W skład zarządu obligatoryjnie wchodzi Prezes Zarządu, a także Wiceprezes i Członek Zarządu wybieranych przez Walne Zebranie Członków.

§29.

1.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
2. Pracami Zarządu kieruje Prezes lub wskazana przez niego osoba będąca Członkiem Zarządu.

§30.

Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2) prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,
3) realizacja celów Stowarzyszenia,
4) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
5) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia oraz z wykonania budżetu Stowarzyszenia do przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Członków,
6) sporządzanie planów pracy i projektów budżetu Stowarzyszenia,
7) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
8) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
9) zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
10) przyjmowanie i wykluczanie członków,
11) ustalenie wzorów pieczęci, godła, flagi, etc.
12) uchwalanie regulaminów wewnętrznych.

§31.

Zarząd może powoływać pełnomocników do określonych zadań.

§32.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może:
1) tworzyć biura,
2) zatrudniać pracowników,
3) angażować osoby na podstawie umów cywilnoprawnych, stosownie do charakteru zawieranej umowy.

§33.

 1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia, w tym do zaciągania zobowiązań majątkowych,wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu działających łącznie.

§34.

1. Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrolę działalności Stowarzyszenia nie rzadziej niż raz w roku.
3. Kontrola, o której mowa w ust. 2 może być przeprowadzana przy pomocy osób trzecich, którym Komisja Rewizyjna powierzyła te działania, którymi bezpośrednio kieruje i za które w pełni odpowiada.
4. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu.

§35.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrola działalności Stowarzyszenia,
2) składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
3) prawo żądania zwołania Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
4) składanie wniosków o udzielenie Zarządowi absolutorium,
5) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

§36.

W przypadku powstania wakatu w trakcie trwania kadencji, skład osobowy jest uzupełniany w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

Rozdział 5
Majątek i fundusze

§37.

Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1) składek członkowskich,
2) darowizn, spadków, zapisów,
3) dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem,
4) dotacji, subwencji, środków publicznych, grantów,
5) ofiarności publicznej, w tym zbiórek publicznych,
6) nawiązek przyznawanych przez właściwy organ,
7) dochodów z kapitału,

§38.

1. Środki pieniężne mogą być przechowywane
1) na rachunkach bankowych Stowarzyszenia,
2) na rachunkach inwestycyjnych i w formie innych instrumentów finansowych,
3) w gotówce w kasie Stowarzyszenia.
2. Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Stowarzyszenia według swobodnego uznania, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
3. Cały osiągnięty przez Stowarzyszenie dochód będzie przeznaczany na jego cele statutowe.

§39.

Stowarzyszenie nie może:
1) udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej „Osobami bliskimi”,
2) przekazywać majątku Stowarzyszenia na rzecz członków Stowarzyszenia, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywać majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich Osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie wynika bezpośrednio ze statutowego celu Stowarzyszenia.

 §40.

1.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości.

 Rozdział 6
Zmiany Statutu


§41.

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków większością dwóch trzecich głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 

 

 

 

 

 

adidas w r1 nmd collegiate navyred stripe adidas nmd runner pk camo pack adidas nmd xr1 olive nowa odslona adidas nmd xr1 triple white adidas originals zapowiada nmd r2 nice kicks x adidas consortium nmd adidas consortium nmd r1 pk x nice kicks red gum adidas nmd navy white adidas consortium x nice kicks nmd runner pk nice kicks x adidas nmd runner primeknit nice kicks x adidas nmd adidas adidas nmd october 2016 releases adidas nmd october 2016 releases detailed look adidas nmd r1 releases october 1st adidas nmd xr1 adidas nmd xr1 pink adidas nmd october 2016 adidas release dates october 2016 adidas originals nine nmd releases october 1st

Ta strona używa plików Cookies. Klikając "OK" wyrażasz zgodę. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies. czytaj więcej