O nas

Stowarzyszenie PROACTIVE to inicjatywa mająca na celu wyrównywanie szans życiowych dzieci i młodzieży. To przede wszystkim projekt społeczny ukierunkowany na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, kierowany profilaktycznie nie tylko do środowisk patologicznych, ubogich, ale do ogółu dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka. Obniżamy poziom zachowań niepożądanych co potwierdzają statystyki policyjne w dzielnicy Wawer.

Pracujemy w oparciu o założenia pedagogiki przeżyć i pedagogikę podwórkową. Pokazujemy alternatywne możliwości, z których skorzystać może każdy, uwzględniając posiadane zasoby i predyspozycje. Jesteśmy dla młodych wskazówką a nie całym rozwiązaniem.

Od roku 2017 przy realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z Urzędem Dzielnicy Wawer m.s. Warszawy tworzymy nowe modele zachowań, które odgrywają znaczącą rolę zarówno dla rozwoju społeczeństwa jako całości, jak i dla poszczególnych grup i jednostek. Dzięki dotychczasowym sukcesom współpraca z urzędem rozszerza się na coraz to nowe obszary. Mając realny wpływ na zmiany społeczne wśród dzieci i młodzieży zagospodarowujemy ich czas wolny z wykorzystaniem elementów pedagogiki podwórkowej na terenie dzielnicy Wawer m.st. Warszawy.