Statut

1. Pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej – tworzenie warunków sprzyjających aktywności społecznej, w szczególności osobom z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

2. Pomoc w nauce, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

3. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

4. Przeciwdziałanie bezrobociu, bezdomności, ubóstwu, wykluczeniu społecznemu, marginalizacji społecznej, przemocy oraz wszelkim innym negatywnym zjawiskom społecznym wśród dzieci i młodzieży;

5. Pomoc w aktywizacji zawodowej osób miedzy 18 a 30 rokiem życia, w szczególności z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

6. Rozwijanie zdolności, zainteresowań i potencjału, w szczególności osób z rodzin dysfunkcyjnych oraz o najniższym statusie materialnym;

7. Pomoc materialna ofiarom klęsk żywiołowych, w których ucierpiały dzieci;

8. Działalność na rzecz ochrony praw dziecka- pomoc socjalna i terapeutyczna dla dzieci i młodzieży;

9. Działalność związana z rozwojem świadomości społecznej – wspieranie procesów rozwojowych i integracyjnych w społecznościach lokalnych;

10. Działania profilaktyczne na rzecz przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży;

11. Działanie na rzecz godnego traktowania cudzoziemców.

12. Prowadzenie na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualna, ruchową oraz osób z rzadkimi chorobami metabolicznymi, działań rehabilitacyjnych w zakresie rehabilitacji medycznej, pedagogiczno – psychologicznej, edukacyjnej i społecznej wymagających długotrwałych procesów oddziaływań.